Запази час онлайн
Онлайн консултация

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ORTOPED.BG

Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) и Политика за защита на личните данни (за краткост „Политика“) уреждат отношенията при използване на услугите, предлагани на Потребителите чрез интернет страницата ortoped.bg, както и чрез всички свързани уеб апликации и мобилни приложения (за краткост „Ortoped.bg“ и/или „Платформа“), собственост на д-р Стефан Стефанов Церовски – специалист „Ортопедия и травматология“ (за краткост „Медицински специалист“ и/или „Собственик на платформата“), с електронен адрес за кореспонденция: info@ortoped.bg


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.
1. Ortoped.bg е онлайн платформа, която предоставя възможност на всеки Потребител да запази час за консултация или да проведе онлайн консултация с д-р Стефан Стефанов Церовски – специалист „Ортопедия и травматология“.
2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията по администриране и посредничество в комуникацията и запазването на час между Потребителя и Медицинския специалист, чрез платформата.
3. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, включват предварително определени по своя вид и характеристики, които се предоставят на Потребителите при спазване на настоящите условия.
4. „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия и Политиката е всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години). Потребителите са два вида:
4.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за запитване на Платформата, чрез въвеждане на име, фамилия, мобилен номер и е-mail адрес.
4.2. Неактивни Потребители, които посещават Платформата, без да използват формата за запитване.
5. За достъпа до услугите на платформата не се изисква регистрация.
6. Настоящите Общи условия и Политиката са публикувани на интернет страницата ortoped.bg и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в нея. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.
7. „Сайт /интернет страницата /уеб и мобилно приложение” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали.
8. „Платформа“ – уеб приложение, достъпно на домейна ortoped.bg, както и всички свързани уеб апликации и мобилни приложения.
9. „Партньор“ е всяко лице, с което Медицинския специалист се намира в договорни отношения, което има право да рекламира чрез сайта или някое от мобилните приложения допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.

II. УСЛУГИ. ЗАПИТВАНЕ. ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ.
1. Платформата предоставя достъп следните услуги: запитване, запазване на час за консултация и провеждане на онлайн консултация.

2. Услуга „Запитване“:
2.1. Чрез електронната формата за запитване на Платформата, Потребителят има възможност да запази час за консултация и/или да зададе конкретни въпроси към Медицинския специалист, като задължително посочи следните данни:
* Име и фамилия;
* Имейл адрес;
* Мобилен номер;
* Конкретната област, в която търси консултация/отговор на въпросите си;
* По желание на Потребителя – допълнителни детайли (наличие на направление от личен лекар/рентгенови снимки/други) и възможност за прикачване на файлове, допълнителна информация по преценка на Потребителя.
2.2. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия и Политика за защита на личните данни“ и натискане на бутон „ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.
2.3. При успешно завършване на процеса по отправяне на запитване чрез формата за запитване на Платформата, Потребителят получава потвърждение на посочената от него електронна поща (имейл адрес) или обаждане на посочения мобилен номер, с които се уточнява запазването на час и/или зададените от негова страна въпроси.
3. Услуга „Запази час онлайн“:
3.1. Чрез натискане на бутон „Запази час онлайн“, Потребителят се препраща към платформата superdoc.bg, ползването на която се определя съгласно Общите условия за ползване и конфиденциалност на Супердок.
4. Услуга „Онлайн консултация“:
4.1. Чрез натискане на бутон „Онлайн консултация“, Потребителят се препраща към платформата healee.com, ползването на която се определя съгласно Общите условия за ползване и конфиденциалност на Healee.
5. Ползването на платформата Ortoped.bg е напълно безплатно. Платена единствено може да бъде услугата „Онлайн консултация“ като цената, условията за плащане и възстановяване на платени суми се определя съгласно Общите условия за ползване и конфиденциалност на Healee.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ORTOPED
1. Общите условия за използване на Платформата Orotoped сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с Медицинския специалист, в качеството му на собственик на Платформата.
2. С влизането в Платформата Потребителят декларира, че желае да ползва услугите и че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни и се задължава да ги спазва при използването ѝ, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие използването на тази Платформа.
3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на Платформата, така и за всички промени, направени в нея под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции, функционалности и други.
4. Собственикът на платформата запазва правото си едностранно да променя, изменя и допълва настоящите Общите условия и Политиката за защита на личните данни, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия и Политиката за защита на личните данни, които се въвеждат, ще бъдат публикувани на Платформата и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия и Политиката за защита на личните данни преди всяко използване на Ortoped.
5. Собственикът на платформата може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на Платформата по всяко време, както и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.
6. Собственикът на платформата не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Платформата.
7. Собственикът на платформата има правото да поставя на всяка от страниците на уеб и мобилните приложения електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Ortoped или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уеб сайтове, намиращи се извън неговия контрол. Собственикът на платформата не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници /уеб приложения или за продукти и за услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Ortoped. Собственикът на платформата не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни – партньори на Собственика на платформата. 8. Собственикът на платформата няма задължение да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на услугите. Собственикът на платформата няма задължение да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите на Платформата или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством използването на услугите. 9. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на уеб и мобилните приложения са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на платформата или неговите партньори и клиенти. Забранено е нарушаването на авторски и сродни на права върху, търговски марки или други права на интелектуална собственост.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Права и задължения на Медицинския специалист
1. Медицинският специалист се задължава да осъществява дейността си при спазване на поетите съгласно настоящите Общи условия и Политика задължения, както и на съответните нормативни актове в областта на здравеопазването.
2. Успешно завършена процедура по запитване/запазване на час/заявка за онлайн консултация от Потребител, не задължава, нито обвързва Медицинския специалист с предоставяне на съответната услуга. Медицинският специалист си запазва правото да не отговаря на запитвания по негова преценка.
3. Медицинският специалист не отговаря при неизпълнение на задълженията си, поети по силата на настоящите Общи условия, при форсмажор или други обстоятелства, настъпили не по вина и извън контрола на Медицинския специалист, които не са могли да бъдат разумно предвидени. За форсмажор се считат война, пожар, природни бедствия, обща стачка, крупни аварии, правителствени мерки, законодателни мерки.
4. Медицинският специалист не отговаря пред Потребителя за:
4.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Платформата, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
4.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на Платформата;
4.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функционалността на Платформата.

Права и задължения на Потребителя
5. Всеки Потребител има право да използва услугите на Платформата и информацията в нея единствено за лични (нетърговски) цели, като се съгласява, че информацията, публикувана в Платформата, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към нейния собственик.
6. Всеки Потребител има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване, както и да задава въпроси и да получава информация, свързана с ползването услугите, предоставяни чрез Платформата.
7. Потребителят се задължава при ползване на услугите на платформата да спазва поетите задължения по настоящите Общи условия, законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет-етика и да не извършва злоумишлени действия.
8. Ако Потребителят наруши някое от поетите от него задължения по настоящите Общи условия, той носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Отношенията между страните се прекратяват при следните обстоятелства: 1.1.прекратяване поддържането на Платформата Ortoped;
1.2. автоматично – с прекратяване ползването на Платформата от Потребителя; 1.3. други предвидени в закона случаи.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Термини:
* „лични данни“ – всяка информация, която се отнася до физическото лице (субект на лични данни) и чрез която може да бъде идентифицирано по смисъла на Регламент (ЕС) 2016 /679 (за краткост „Регламент“);

* „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

* „субект на лични данни“ – всяко физическо лице Потребител на този сайт;

* „обработване на лични данни (Обработване)“ – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

* „профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

* „псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано (анонимизиране);

* „Електронно изявление“ по смисъла на ЗЕДЕУУ – словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията;

* „електронен документ“ по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 – всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;

* Бисквитите (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от уеб и мобилните приложения от платформата Ortoped чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на всеки Потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Потребител, като го идентифицират пред съответната системата.

2. Принципи * В дейността си по обработка на лични данни, предоставяни в Платформата се следват принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението. * Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и събраните лични данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. * Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

*Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).
3. Собственикът на платформата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод на предоставяне услугите и /или използване/посещение на платформата Ortoped – предмет на настоящите Общи условия и включената в тях Политика за защита на личните данни.
4. При използване на услугата „Запитване“ се предоставят следните данни, които са необходими условия за използване на услугата: име и фамилия, имейл адрес; мобилен номер, конкретната област, в която търси консултация/отговор на въпросите си, по желание на Потребителя- допълнителни детайли (наличие на направление от личен лекар/рентгенови снимки/други). В допълнение се съхранява информация за съгласяването с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни (дата, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес).
5. Всякаква друга информация, която се предава от Потребителя към Медицинския специалист, става доброволно от двете страни и посредством криптирани текстови или видео съобщения, които се съхраняват на криптирани сървъри.
6. В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) се поддържа и съхранява за срок от 1 (една) година лог-файл на всяко отправено запитване чрез електронната форма за запитване. Лог-файлът съдържа дата на изявлението, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес, данни от електронния формуляр. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните.
7. Лог-файловете се съхраняват и използват със следните цели:
7.1. За подсигуряване на надеждното функциониране на Платформата, установяване на технически проблеми, възпрепятстване на (опити за) злонамерени действия;
7.2. За водене на статистика и измерване на броя дневни /месечни /годишни посещения и ползваемост;
7.3. За изпълнение на законоустановени задължения.
8. Информацията, описана по- горе се събира, използва и обработва информацията, за целите, предвидени в Общите условия и Политиката, неразделна част от тях, които могат да бъдат:
8.1. Цели, необходими за използването на предоставяните от платформата услуги;
8.2. Цели, за които Потребителят е дал своето изрично съгласие;
8.3. Цели, свързани със защита на легитимен интерес на Собственика на Платформата;
8.4. Цели, необходими за изпълнението на законоустановени задължения на Собственика на Платформата.
9. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел използването на предоставяните от Платформата услуги – запитване, запазване на час и онлайн консултация, включително и обработката на предоставените лични данни за по следваща легитимация на Потребителя като запазило час лице в графика на Медицинския специалист чрез препращане към други платформи. Съответните платформи прилагат собствени правила и политики за съхранение на лични данни.
10. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел упражняване на правата и законните интереси на Собственика на платформата, включително и по съдебен ред, във връзка със защита на личните данни на Потребителя, във връзка с предоставяне след поискване на съхраняваните и обработвани лични данни на компетентни и контролни държавни и административни органи, включително от съдебни органи.
11. Собственикът на платформата, се задължава да уведомява всеки Потребител при предоставяне на обработваните от него лични данни съобразно действащото законодателство.
12. Чрез платформата се обработват предоставените от Потребителя лични данни след получаване на изрично съгласие за това, на законово основание и /или легитимен интерес.
12.1 Информация за изявлението за съгласие с настоящите Общи условия и Политиката (дата, час, вид браузър, IP адрес):
– Период на съхранение: до 1 (една) година от изпращане на електронната форма за запитване;
– Информация: Предоставените данни идентифицират Потребителя. Съхранението на данните е с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след изпращане на формата за запитване и във връзка изпълнение на задълженията по ЗЕДЕУУ. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните.
12.2 Жалби, запитвания, искания или други въпроси /кореспонденция, отправени в комуникация към Собственика на платформата:
Период на съхранение: За срок до 5 (пет) години;
12.3 Бисквити. Период на съхранение: До 6 (шест) месеца от последното ползване на сайта.
13. Срокът за съхранение на данни се продължава пропорционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и /или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и /или намаляват съответно на промените.
14. Собственикът на платформата може да предоставя генерирана чрез използването на Платформата статистика на трети лица съгласно настоящата Политика и Общи условия. Данните, които се предоставят на трети лица са псевдонимизирани – личните данни са обработени по такъв начин, че те не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни /Потребител/.
15. Съгласно настоящата Политика всеки Потребител има право:
15.1. да се информира подробно за обработването на лични данни във връзка с осъществяваната от Платформата търговска дейност (Право на информираност);
15.2. да получи потвърждение дали се обработват лични му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата във връзка с това (Право на достъп – осъществява се чрез посочените контакти);
15.3. да ограничи обработването на лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Право на ограничаване във връзка с обработването на данни);
15.4. да изиска от Собственика на платформата да му предостави събраните от него и отнасящи се до Потребителя личните данни, които са предоставени, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да предостави тези данни на друг администратор по негова преценка (Право на преносимост на данните);
15.5. Да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес (Право на възражение);
15.6. Да подаде жалба до компетентен надзорен орган: Комисия за защита на личните данни,
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
16. Собственикът на платформата не носи отговорност за верността на предоставяните от Потребителя данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и /или злоупотреба Потребителят следва да уведоми Собственика на платформата незабавно.
17. Всеки Потребител може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към Собственика на платформата на следния имейл адрес за кореспонденция: info@ortoped.bg.
18. Всеки Потребител може да изтрие или забрани на използвания от него браузър да получава бисквити от конкретно посочен или от всички сайтове. Информация: aboutcookies.org.

VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Всеки потенциален спор между Собственика на платформата Ortoped (уеб и мобилни приложения), и Потребител се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща info@ortoped.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че ако някоя от клаузите (или някои от клаузите) по настоящите Общи условия и Политиката се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия и Политиката, на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи:
Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

При несъгласие от страна на Потребител с настоящите Общи условия и Политиката, Собственикът на платформата отказва да предостави достъп до предлаганите от Платформата услуги, както и да бъде страна по правоотношения със съответния Потребител.

de_DE